บริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนองต่อความต้องการเคเบิ้ลใยนำแสง ที่เพิ่มมากขึ้นของประเทศไทย โดยนำไปใช้ในโครงการของการพัฒนาระบบสื่อสารคมนาคมระดับชาติ ซึ่งรับผิดชอบโดยองค์ การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย บริษัท เทเลคอมเอเชีย และหน่วยงานต่าง ๆ ของเอกชน บริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำกัด ประกอบไปด้วยผู้ร่วมลงทุนระดับนานาชาติที่มี ชื่อเสียง 4 ราย จากประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย คือเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ได้มีการร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือจัดตั้งบริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำกัด ขึ้น เป็นผู้ผลิตเคเบิ้ลใยนำแสง โดยใช้งบประมาณกว่า 500 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารโรงงาน และใช้ กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา และเริ่มมีการผลิตในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2541

Safety Infomation